INFORMACJE

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w załacznikuSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 

 

 

Jak poruszać się po stronie internetowej za pomocą klawiatury

Podstawowe klawisze nawigacji:

 1. Tab:

  • Przejdź do następnego interaktywnego elementu na stronie (link, przycisk, pole formularza).
 2. Shift + Tab:

  • Wróć do poprzedniego interaktywnego elementu na stronie.
 3. Enter:

  • Aktywuj wybrany element (np. kliknij link, naciśnij przycisk).
 4. Spacja:

  • Wybierz zaznaczony element (np. zaznacz/odznacz pole wyboru).
 5. Escape:

  • Zamknij obecnie otwarte okno dialogowe lub menu.

Poruszanie się po stronie:

 1. Start:

  • Naciśnij Tab, aby przejść do pierwszego interaktywnego elementu na stronie.
 2. Formularze:

  • Użyj Tab, aby przechodzić między polami formularza.
  • Naciśnij Enter lub Spacja, aby zaznaczyć/odznaczyć pole wyboru lub przycisk radiowy.
  • Aby wysłać formularz, przejdź do przycisku wysyłania za pomocą Tab i naciśnij Enter.

Dodatkowe wskazówki:

 1. Znajdź Fokus:

  • Zawsze patrz, gdzie aktualnie znajduje się fokus (widoczna obwódka lub zmieniony styl elementu). Fokus wskazuje element, który jest aktywny i z którym możesz wchodzić w interakcję.
 2. Długie strony:

  • Użyj Page Down i Page Up lub Spacja i Shift + Spacja, aby przewijać stronę w dół i w górę.
 3. Nawigacja w tabelach:

  • Używaj Tab i Shift + Tab, aby przemieszczać się między komórkami tabeli.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ilona Sobiś, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel. 0-62-766-40-42 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

MAJĄTEK KOLEGIUM

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu nie posiada żadnej własnej nieruchomości. Siedziba Kolegium mieści się w budynku użyczonym przez Prezydenta Miasta Kalisz przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu. SKO w Kaliszu: -posiada samochód m-ki Opel CROSSLAND o pojemności silnika 1,2 kat. rok produkcji 2021, sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, notebooki, serwery), kserokopiarki, skanery w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie instytucji.


BUDŻET KOLEGIUM

Zgodnie z ustawą budżetową na rok budżetowy. SKO jako jednostka budżetowa stanowi organizacyjno-prawną formę jednostki sektora finansów publicznych, typową dla prowadzenia działalności administracyjnej. Rozliczają się one z budżetem państwa metodą brutto tzn. dochody i wydatki tych jednostek objęte są planem budżetowym w pełnej wysokości (wydatki swoje pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadzają w całości na rachunek dochodów tego budżetu).

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. nr 200, poz. 1651) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza.

Kliknij, aby przejść do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Aby można było złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy pomocy dostępnego formularza konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu należy:

 1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl i założyć konto (konto jest bezpłatne);
 2. Wybrać z Katalogu Usług: listę wg podziału terytorialnego, następnie województwo wielkopolskie, Powiat m. Kalisz, Gmina m. Kalisz, Samorządowe Kolegium Odwoławcze;
 3. Wypełnić załączony formularz.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do SKO w Kaliszu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - na platformie ePUAP (zgodnie z powyższą instrukcją);
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Kolegium do Sekretariatu instytucji mieszczącej się przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB,
  • Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU nr 212, poz. 1766) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu akceptuje:

 • Dokumenty tekstowe w następujących formatach danych: .doc, .rtf, .txt;
 • Dokumenty arkuszy kancelaryjnych: .xls;
 • Dokumenty graficzne w następujących formatach danych: .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .bmp;
 • Dane skompresowane w następujących formatach danych: .zip.

Inne wymagania:

 • Dokumenty elektroniczne doręczane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • Dokumenty i nośniki elektroniczne zawierające wirusy lub inne złośliwe programy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu prowadzi się następujące rejestry/ewidencje:

 1. Dziennik korespondencji pism wpływających do Kolegium oraz wysyłanych
 2. Rejestr wpływu odwołań od decyzji organów I instancji, zażaleń na postanowienia organów i instancji
 3. Repertorium spraw
 4. Rejestr skarg do NSA na decyzje SKO
 5. Rejestr posiedzeń/rozpraw Kolegium
 6. Rejestr kontroli /audytu zew. i wew./
 7. Dziennik dotyczący:informacji -publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji
 8. Publicznych oraz o ich zmianie.
 9. Ewidencja spraw archiwum zakładowego.

Wymienione rejestry/ewidencja są dokumentacją o charakterze wewnętrznym oraz techniczno-organizacyjnym i zawarte w nich dane jako takie nie podlegają ujawnieniu, gdyż nie są informacją publiczną. Ujawnione będą mogły być tylko w zasadzie strony zarchiwizowanych decyzji, postanowień etc. Niektóre informacje publiczne w przypadku SKO podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, bądź na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie mogła być udostępniona na wniosek, jednak przy zachowaniu wyłączeń.