INFORMACJE

MAJĄTEK KOLEGIUM

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu nie posiada żadnej własnej nieruchomości. Siedziba Kolegium mieści się w budynku użyczonym przez Prezydenta Miasta Kalisz przy ul. Częstochowskiej 12 w Kaliszu. SKO w Kaliszu: -posiada samochód m-ki Opel CROSSLAND o pojemności silnika 1,2 kat. rok produkcji 2021, sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, notebooki, serwery), kserokopiarki, skanery w ilości zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie instytucji.


BUDŻET KOLEGIUM

Zgodnie z ustawą budżetową na rok budżetowy. SKO jako jednostka budżetowa stanowi organizacyjno-prawną formę jednostki sektora finansów publicznych, typową dla prowadzenia działalności administracyjnej. Rozliczają się one z budżetem państwa metodą brutto tzn. dochody i wydatki tych jednostek objęte są planem budżetowym w pełnej wysokości (wydatki swoje pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa, a pobrane dochody odprowadzają w całości na rachunek dochodów tego budżetu).

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu prowadzi się następujące rejestry/ewidencje:

  1. Dziennik korespondencji pism wpływających do Kolegium oraz wysyłanych
  2. Rejestr wpływu odwołań od decyzji organów I instancji, zażaleń na postanowienia organów i instancji
  3. Repertorium spraw
  4. Rejestr skarg do NSA na decyzje SKO
  5. Rejestr posiedzeń/rozpraw Kolegium
  6. Rejestr kontroli /audytu zew. i wew./
  7. Dziennik dotyczący:informacji -publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji
  8. Publicznych oraz o ich zmianie.
  9. Ewidencja spraw archiwum zakładowego.

Wymienione rejestry/ewidencja są dokumentacją o charakterze wewnętrznym oraz techniczno-organizacyjnym i zawarte w nich dane jako takie nie podlegają ujawnieniu, gdyż nie są informacją publiczną. Ujawnione będą mogły być tylko w zasadzie strony zarchiwizowanych decyzji, postanowień etc. Niektóre informacje publiczne w przypadku SKO podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, bądź na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie mogła być udostępniona na wniosek, jednak przy zachowaniu wyłączeń.

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659) wraz z rozporządzeniami wydanymi w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach
.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

AKTY PRAWNE


PRAWO:
• Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 2018.570 t.j.),


POZOSTAŁE AKTY PRAWNE:

Jako akty wykonawcze do ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych Prezes Rady Ministrów wydał następujące rozporządzenia:
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 1999 r. nr 74 poz. 828)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego (Dz. U. z 1999 r. nr 47 poz. 462)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego wobec członków samorządowego kolegium odwoławczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia (Dz. U. z 2001 r. nr 14 poz. 125)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U.2018.931 t.j.)
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. z 2003 r. nr 198 poz. 1925)