ORGANY KOLEGIUM

ORGANAMI KOLEGIUM SĄ:

 • Zgromadzenie ogólne kolegium,
 • Prezes kolegium.

W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie etatowi i pozaetatowi. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium. Natomiast maksymalną ,liczbę etatowych członków kolegium określa Prezes Rady Ministrów.

Zgromadzenie ogólne

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Kolegium

Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
 2. wybór członków komisji konkursowej,
 3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
 4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:

Prezes: Krzysztof Sobociński

Wiceprezes: Iwona Chojnacka

Członkowie etatowi

 1. Izabela Kosior
 2. Marcin Przybylski
 3. Justyna Sieradzka
 4. Agata Wawrzyniak
 5. Tomasz Ziółkowski

 

Członkowie pozaetatowi:

 

 1. Michał Kopacz
 2. Przemysław Urbaniak
 3. Aleksandra Mazek
 4. Piotr Graf
 5. Agnieszka Syryńska
 6. Marcin Juszczak
 7. Michał Skup

 

 

Prezes SKO

Kompetencje Prezesa SKO

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

 1. reprezentuje kolegium na zewnątrz,
 2. przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
 3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
 4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
 5. ogłasza konkurs na członków kolegium,
 6. przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 7. przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 8. występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
 9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium


Kontakt z SKO w Kaliszu:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz

kontakt e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt telefoniczny (za pośrednictwem biura):

62-75-76-361
62-764-58-44
Faks:
62-757-63-61

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 10 lipiec 2016 19:53 Super User
Artykuł został utworzony. niedziela, 10 lipiec 2016 19:53 Super User
Artykuł został utworzony. niedziela, 10 lipiec 2016 19:53 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 16:43 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 17:07 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 17:07 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 18 lipiec 2016 17:07 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:12 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:12 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 20 lipiec 2016 17:12 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 listopad 2016 12:44 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 listopad 2016 12:44 Super User
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 14 listopad 2016 12:44 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 kwiecień 2018 21:36 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 kwiecień 2018 21:36 Super User
Artykuł został utworzony. wtorek, 10 kwiecień 2018 21:36 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 10 lipiec 2019 11:05 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 10 lipiec 2019 11:05 Super User
Artykuł został utworzony. środa, 10 lipiec 2019 11:05 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 14 luty 2020 22:29 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 14 luty 2020 22:29 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 14 luty 2020 22:29 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 maj 2021 12:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 listopad 2021 10:59 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 19:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 luty 2024 23:52 Super User