Opis obiegu spraw

Korespondencja może wpłynąć drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną lub może być dostarczona osobiście przez strony.


Pracownik przyjmujący korespondencję sprawdza, czy dołączone są wymienione w piśmie załączniki, dołączona została opłata skarbowa, o ile sprawa wymaga jej uiszczenia, oraz czy pisma zostały podpisane. Braki w tym zakresie odnotowuje na aktach sprawy.


Po wpłynięciu nowej sprawy do Kolegium zostaje ona zarejestrowana w księdze ewidencji korespondencji, a następnie w odpowiedniej rzeczowej teczce spraw z nadaniem symbolu sprawy danego rodzaju i bieżącego numeru. Korespondencja z każdego dnia przekazywana jest Prezesowi Kolegium lub Wiceprezesowi, który przydziela ją do załatwienia przez siebie, członków Kolegium, pracowników Biura bądź kieruje ją do rozpatrzenia na posiedzeniach i rozprawach. Przydzielenie spraw do załatwienia następuje poprzez umieszczenie na nich dyspozycji określającej sposób i termin załatwienia sprawy.


Przejrzaną i zwróconą przez Prezesa korespondencję rozdziela według dyspozycji pracownik prowadzący kancelarię.


Sprawy oczekujące na rozpatrzenie na posiedzeniu lub rozprawie przechowuje się do czasu wyznaczenia składu orzekającego w osobnych dla danego rodzaju spraw teczkach. Składy orzekające i terminy posiedzeń wyznacza Prezes lub Wiceprezes Kolegium.


Po przygotowaniu przez członków Kolegium decyzji (postanowień, orzeczeń) podjętych w wyniku rozpatrzenia spraw na posiedzeniach (rozprawach), są one przekazywane do Biura celem doręczenia stronom postępowania oraz organowi I instancji wraz z aktami sprawy.

Kolejność załatwiania spraw

Sprawy załatwia się według kolejności wpływu w ramach następujących zakresów przedmiotowych:

 • podatki i opłaty lokalne;
 • gospodarka i zarządzanie drogami;
 • zajęcie pasa drogi;
 • komunikacja, drogownictwo i transport;
 • ewidencja i rejestracja pojazdów;
 • pomoc społeczna;
 • zagospodarowanie przestrzenne;
 • ochrona środowiska i gospodarka odpadami;
 • geologia, złoża kopalin;
 • pozwolenia wodnoprawne;
 • gospodarka komunalna;
 • inwestycje komunalne;
 • gospodarka nieruchomościami;
 • dodatki mieszkaniowe;
 • sprzedaż napojów alkoholowych;
 • oświata;
 • dostęp do informacji publicznej;
 • działalność gospodarcza.

Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu:

 • 1 miesiąca (art. 35 §3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a.);
 • 2 miesięcy sprawy podatkowe (art. 139 §3 Ustawy z dnia 29 sierpnia
 • 1997r. Ordynacja podatkowa);
 • 14 dni sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej (art. 16
 • ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do
 • informacji publicznej).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 12:28 Super User
Artykuł został utworzony. sobota, 09 lipiec 2016 12:28 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 listopad 2021 17:31 Super User