rozstrzygnięte

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

ogłasza konkurs na kandydatów na członków samorządowego kolegium odwoławczego
I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
1) etatowy członek kolegium:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
2) pozaetatowy członek kolegium:
a) posiadanie wykształcenia wyższego,
b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) kwestionariusz osobowy,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Kaliszu
ul. Częstochowska 12
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W ZAŁĄCZNIKU