bip.gov.pl
A A A K

ORGANY KOLEGIUM

ORGANAMI KOLEGIUM SĄ:


• Zgromadzenie ogólne kolegium,
• Prezes kolegium.


W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie etatowi i pozaetatowi. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium. Natomiast maksymalną ,liczbę etatowych członków kolegium określa Prezes Rady Ministrów.


Zgromadzenie ogólne


Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego Kolegium
Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).


Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:
1. uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór członków komisji konkursowej,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.


Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.


Skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium:


Prezes: Krzysztof Sobociński


Członkowie etatowi:
1. Iwona Chojnacka
2. Izabela Kosior
3. Marcin Przybylski
4. Justyna Sieradzka
5. Agata Wawrzyniak
6. Tomasz Ziółkowski

Członkowie pozaetatowi:
1. Anna Nowak
2. Anna Przywara
3. Agnieszka Syryńska
4. Michał Kopacz
5. Marcin Juszczak
6. Przemysław Urbaniak
7. Aleksandra Mazek
8. Piotr Graf


Prezes SKO


Kompetencje Prezesa SKO

Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.


Prezes powoływany jest przez Prezesa Rady ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.


Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1. reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2. przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,
3. opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,
4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5. ogłasza konkurs na członków kolegium,
6. przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7. przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
8. występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium

Kontakt z SKO w Kaliszu:


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu
ul. Częstochowska 12
62-800 Kalisz
kontakt e-mail:
skobiuro@skokalisz.pl
kontakt telefoniczny (za pośrednictwem biura):
62-764-58-44
Faks:
62-757-63-61Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 06.05.2021
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 9 201