bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z siedzibą ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@skokalisz.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie: 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 19.03.2021
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 19.03.2021
Dokument oglądany razy: 173