bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Biuletyn Informacji Publicznej SKO w Kaliszu

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Klauzula informacyjna dla petenta/klienta/strony/pełnomocnika

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z siedzibą ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: iod@kom-pro.plw każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego na podstawie:
• Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
• Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa)
• art. 1 oraz art. 2. ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, usługi IT).

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

7) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO..

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

10) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Aktualności

Zarządzenie Nr 6/2020 r. Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 10 sierpnia 2020 r.

10.08.2020

w sprawie: ustalenia dni wolnych w zamian za święta przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. tj. w innym dniu niż niedziela.

Komunikat

12.06.2019

Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 31 maja 2019 r. odwołał ze stanowiska dotychczasowego prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, na jego wniosek, po jego rezygnacji, z tego stanowiska ze względu na przejście na emeryturę.


Obowiązki prezesa tut. kolegium w okresie przejściowym do powołania „nowego” prezesa kolegium pełni jego dotychczasowy wiceprezes Pan Krzysztof Sobociński.

Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko Referenta w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

17.10.2016

Informacja


o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ul. Częstochowska 12.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana spośród zgłoszonych kandydatów


Pani Renata Pasierbek zam. Kalisz

Nowy serwis internetowy

06.07.2016

Dnia 09.08.2016 pod adresem skokalisz.pl uruchomiony został nowy serwis internetowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu. Zapraszamy!Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 04.09.2019
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 176 402