bip.gov.pl
A A A K

Status prawny

Podstawę prawną działania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu stanowi ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659) wraz z rozporządzeniami wydanymi w oparciu o delegację ustawową.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego, właściwymi do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowań lub stwierdzenia nieważności decyzji w trybie uregulowanym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Kolegium orzeka również w innych sprawach określonych w odrębnych ustawach
.
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych mogą być tworzone jedynie w formach przewidzianych ustawami. Jedną z takich ustaw jest ustawa z dnia 12 października 1994 r. o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1659), która w artykule 3 stanowi, że Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 13.07.2016
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 4 165