bip.gov.pl
A A A K

Udostępnianie informacji publicznej

W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu prowadzi się następujące rejestry/ewidencje:

  1. Dziennik korespondencji pism wpływających do Kolegium oraz wysyłanych
  2. Rejestr wpływu odwołań od decyzji organów I instancji, zażaleń na postanowienia organów i instancji
  3. Repertorium spraw
  4. Rejestr skarg do NSA na decyzje SKO
  5. Rejestr posiedzeń/rozpraw Kolegium
  6. Rejestr kontroli /audytu zew. i wew./
  7. Dziennik dotyczący:informacji -publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji
  8. Publicznych oraz o ich zmianie.
  9. Ewidencja spraw archiwum zakładowego.

Wymienione rejestry/ewidencja są dokumentacją o charakterze wewnętrznym oraz techniczno-organizacyjnym i zawarte w nich dane jako takie nie podlegają ujawnieniu, gdyż nie są informacją publiczną. Ujawnione będą mogły być tylko w zasadzie strony zarchiwizowanych decyzji, postanowień etc. Niektóre informacje publiczne w przypadku SKO podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, bądź na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie mogła być udostępniona na wniosek, jednak przy zachowaniu wyłączeń.Opublikował: Natalia Miniarska
Publikacja dnia: 09.07.2016
Podpisał: Antoni Graczyk
Dokument z dnia: 06.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 833