Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu reprezentowane przez Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z siedzibąul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności na podstawie:
  Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, m.in. okres przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:42 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:42 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:42 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został utworzony. piątek, 19 marzec 2021 11:43 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 listopad 2021 17:30 Super User