Na podstawie art.11 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018. 570) oraz na podstawie art. 130 §2 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz.1040 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1
Ustala się dzień 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. oraz ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 26grudnia 2020 r.

§2

Polecam niezwłoczne zamieszczenie treści informacji §1 na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi SKO w Kaliszu.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

otrzymują:
1. kadry,
2. główny księgowy,
3. kierownik biura SKO,
4. a/a

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 listopad 2021 17:31 Super User