AKTUALNOŚCI

ZamknięcieKolegium 17Czerwiec2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2022 (poniedziałek) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu będzie nieczynne. Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja2Maj2022

Zarządzenie Nr 7/2021 r.


Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 13 grudnia  2021 r.
Na podstawie art.11 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity Dz.U. z 2018. 570) oraz na podstawie art. 130 §2 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz.1040 ze zm.) zarządza się co następuje:
§1
Ustala się dzień 24 grudnia dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia  2021 r. oraz ustala się dzień 31 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia  2022 r.
§2
Polecam niezwłoczne zamieszczenie treści informacji §1 na stronie internetowej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi SKO w Kaliszu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


otrzymują:
1. kadry,
2. główny księgowy,
3. kierownik biura SKO,
4. a/a

Wyniki Naboru

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe : minimum 2 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • umiejętności :
  • bardzo dobra znajomości przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. 2018.570),
  •  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735) i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. 2018.2325) ,
  •  znajomość obsługi komputera i komputerowego oprogramowania narzędziowego programu Microsoft Office na poziomie użytkownika oraz urządzeń biurowych
 •  inne:
  • - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku,
  • - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • - posiadanie obywatelstwa polskiego lub wykazanie się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań na stanowisku referenta.

2. Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność
 •  samodzielność

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa kancelaryjna orzeczników SKO w Kaliszu
 • przygotowanie I wysyłka korespondencji SKO w Kaliszu
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących I wychodzących
 • obsługa platformy EPUAP
 • prowadzenie rejestru skarg do WSA w Poznaniu, kompletacja akt przekazywanych do WSA w Poznaniu

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku : Stanowisko pracy znajduje się w Biurze SKO w Kaliszu (Kalisz, ul. Czcstochowska 12), w budynku nie ma windy, praca administracyjna biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.